LATVIJAS REPUBLIKAS 10. INFORMĀTIKAS OLIMPIĀDES III POSMS
UZDEVUMI

1. "Izteiksmes vērtība"

Operācija # ir definēta jebkuriem diviem naturāliem skaitļiem.
Ja x un y ir naturāli skaitļi, tad (x#y) =skaitļa_x_decimālā_pieraksta_ciparu_summa × skaitļa_y_decimālā_pieraksta_lielākais_cipars + skaitļa_y_decimālā_pieraksta_mazākais_cipars

Tā, piemēram, (9#30) = 9×3+0 = 27, bet (30#9) = 3×9+9 = 36

Par šī uzdevuma izteiksmi sauksim tādu izteiksmi, kas ir vai nu viens pats mainīgais a (kura vērtība ir naturāls skaitlis), vai arī tā ir uzrakstāma formā (šī_uzdevuma_izteiksme # šī_uzdevuma_izteiksme).

Lūk, dažu šī uzdevuma izteiksmju piemēri :
a
(a#a)
((a#a)#a)
(a#((a#a)#((a#a)#a)))

Jūsu uzdevums - dotajai mainīgā a vērtībai noteikt, ar kādu mazāko operāciju # skaitu iespējams uzrakstīt tādu šī uzdevuma izteiksmi, kuras vērtība ir vienāda ar doto naturālo skaitli K.

Ievaddati
No klaviatūras tiek ievadīti divi naturāli skaitļi - mainīgā a (1 <= a <= 999999999) un izteiksmes rezultāta K (1 <= K<= 999999999) vērtības.

Izvaddati
Uz monitora ekrāna jāizvada mazākais nepieciešamais operāciju # skaits, vai arī'NEVAR', ja pie dotās mainīgā a vērtības nevienai šī uzdevuma izteiksmei nevar būt vērtība K.

Piemēri
 
Ievaddati
Izvaddati
Piezīmes
718 81
3
Atbilstošā šī uzdevuma izteiksme ir ((a#(a#a))#a), jo, aprēķinot tās vērtību, iegūst ((718#(718#718))#718)=((718#129)#718)=(145#718)=81 
Ievaddati
Izvaddati
 
999 333
NEVAR
 


2. "Pārlocītā lapa"

 
Taisnstūrveida papīra lapas malas apzīmētas ar burtiem A,R,Z,D. Malu Z un D garums ir a , bet malu A un R garums - b centimetri. 
Uz malas Z x centimetru attālumā no malas R atzīmēts punkts P, bet uz malas D y centimetru attālumā no malas R atzīmēts punkts Q (skat. 1.zīmējumu)

Lapa tiek pārlocīta tā, ka tās locījuma līnija sakrīt ar nogriezni PQ (skat. 2.zīmējumu). 

Noteikt, cik lielu laukumu noklāj pārlocītā lapa. 

Ievaddati
Veselu skaitļu a (0<a<=1000), b (0<b<=1000), x (0<=x<=a), y (0<=y<=a) vērtības tiek ievadītas no klaviatūras. 

Izvaddati
Uz datora monitora ekrāna jāizvada pārlocītās lapas noklātā laukuma lielums kvadrātcentimetros ar ne mazāk kā 6 pareiziem zīmīgajiem cipariem.

Piemēri
 
Ievaddati
Izvaddati
7 100 1 1
600.000
Ievaddati
Izvaddati
13 5 10 3
51.7857

1.zīmējums

2.zīmējums


 

3. "Savādā virkne"

Dota naturālu skaitļu virkne {ai}. Katram i (i>1) ai ir mazākais iespējamais naturālais skaitlis ar sekojošām īpašībām :
1) ai > ai-1,
2) ai ciparu summa ir vienāda ar reizinājuma 4* ai-1 ciparu summu.

Ievadītām virknes pirmā locekļa a1 un indeksa n vērtībām atrast un izvadīt virknes locekļa an vērtību.

Ievaddati
Naturālu skaitļua1 (0<a1<20) un n (0<n<10000) vērtības tiek ievadītas no klaviatūras.

Izvaddati
Uz datora monitora ekrāna jāizvada viens naturāls skaitlis - virknes locekļa an vērtība. Testēšanai tiks izmantoti tikai tādi dati, kuriem atbilstošā an vērtība nepārsniedz 109.

Piemērs
 
Ievaddati
   Izvaddati
   Piezīme
 
4 5
  79
   Virknes pirmie 5 locekļi ir :4,7,19,49,79
 


4. "Faktoriālu svītrošana"

Par naturāla skaitļa n faktoriālu (ko saīsināti apzīmē kā n!) sauc visu naturālo skaitļu no 1 līdz n reizinājumu: n!=1×2×3×...×n. Kāds mazākais faktoriālu skaits "jāizsvītro" no pirmo k naturālo skaitļu faktoriālu reizinājuma 1!×2!×3!×... ×k!, lai atlikušo faktoriālu reizinājums būtu naturāla skaitļa kvadrāts ?

Ievaddati
No klaviatūras tiek ievadīta naturāla skaitļa k vērtība (2 <= k <= 500).

Izvaddati
Uz datora monitora vienā rindā, atdalītas ar tukšumsimboliem, jāizvada augošā secībā to skaitļu vērtības, kuru faktoriāli jāizsvītro. Vairāku variantu gadījumā jāizvada viens no tiem.

Piemēri
 
Ievaddati
  Izvaddati
  Piezīmes
4
  2
  4!×3!×1!=24×6×1=144=12
Ievaddati
  Izvaddati
  Piezīmes
6
  2 3
  6!×5!×4!×1!=720×120×24×1=2073600=14402
 
  vai
 
 
  2 4
  6!×5!×3!×1!=720×120×6×1=518400=7202


Uzdevumu testi
Mājup Uz uzdevumu un testu arhīvu